ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพการจัดการสิทธิว่างบนเวบระบบ e-officeปฏิทินปฏิบัติราชการระบบจัดซื้อจัดจ้าง-การบริหารงานพัสดุครุภัณฑ์ รพ.สต.ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลคัดกรองความเสี่ยงMetabolicคัดกรองผู้พิการบันทึกข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพบันทึกข้อมูลผู้พิการนครชัยบุรินทร์ระบบข้อมูลแพทย์แผนไทย506 DacenterBuriramDatacenterBuriramWM WebmanagerProvis สสจ.บุรีรัมย์FTP สสจ.บุรีรัมย์HDC BuriramOPPP Individual Buriramกระทรวงสาธารณสุขสมาคมหมออนามัยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นOP/PP Individualสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 9 นครราชสีมาศูนย์บริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติสํานักงานข้าราชการพลเรือนสำนักงานประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)มาตรการประหยัดพลังงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคลังปัญญาไทยสถานีอนามัย สถานีของคนรักสุขภาพราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๐พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ถาม-ตอบปัญหาการใช้งานโปรแกรม HosXP_PCUVision2020Thailandโครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่โครงการวัคซีน MRระบบการเงินการคลังงบลงทุนการจัดการความรู้ด้านสารสนเทศ สสจ.บุรีรัมย์DATA CENTER REPORT SYSTEMตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลาในการส่ง 43 แฟ้มรายงาน Refer Onlineรายงานผลงานแฟ้ม PERSONเกณฑ์ ตัวชี้วัดผลงานเชิงรุกงานปฐมภูมิ เขตนครชัยบุรินทร์ประชากรกลุ่มเป้าหมาย WECANDO เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2557ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัดจากฐานข้อมูล ปี 2557ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เสียชีวิต NCDSCREEN ในผู้เสียชีวิตเรียนรู้/ข่าวสารโปรแกรมจูมล่าเรียนรู้โปรแกรม Yii FrameworkBootstrapE-Learning Programmingทำเวบไซด์ด้วยโปรแกรมต่างๆ

แผนภูมิแสดงสถิติด้านสาธารณสุข

รณรงค์โครงการหมู่บ้านสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย

ประชุมโครงการคุ้มครองผู้บริโภค

ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ซ้อมแผนปฎิบัติการเตรียมความพร้อมไข้หวัดนก

ออกตรวจเท้า

:: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ::

นโยบาย สาระ บทความด้านสาธารณสุข และ  ฯลฯ

นโยบาย คสช. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  อาหารเป็นพิษ(Food poisoning) โรคบิด(Dysentery)  โรคเบาหวาน(diabetes) โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) มะเร็ง(Cancer) โรคเอดส์(Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกลือเสริมไอโอดีน อันตรายจากยาชุด ข้อควรระวังในการใช้เครื่องสำอาง ยาเสพติดให้โทษ  ตับอักเสบ(Hepatitis) ไข้สมองอักเสบ(Encephalitis)  โรคปอดบวม(pneumonia) โรคโปลิโอ(Poliomyelitis) โรคบาดทะยัก(Tetanus) โรคไอกรน(Pertussis) อาการปวดศีรษะ อาการปวดกล้ามเนื้อ อาการปวดท้อง อาการนอนไม่หลับ  โรคพิษสุนัขบ้า(rabies) โรคคางทูม (Mumps)  โรคคอตีบ(Diptheria) โรคหัดเ้ยอรมัน(Rubella) โรคหัด(Measles) วัณโรค(Tuberculosis) แผลในกระเพาะอาหาร โรคน้ำกัดเท้า โรคคอพอก โรคธาลัสซีเมีย  โรคมือเท้าปาก(Hand Foot and Mouth Disease) โรคเรื้อน (Leprosy)  ไข้หวัดนก(Avian influenza) ไข้หวัดใหญ่(Influenza) ไข้หวัด(Common Cold) โรคตาแดง(เยื่อตาอักเสบ) โรคนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะ (kidney stone) โรคหัวใจ โรคไต พยาธิใบไม้ตับ  งูพิษกัดและการดูแลผู้ป่วย โรคอุจจาระร่วง  โรคสุกใส โรคไข้ฉี่หนู(Leptospirosis) โรคไข้เลือดออก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประวัติความเป็นมา  ความเคลื่อนไหว   Best Practice   วัฒนธรรมสุขภาพ   บทสัมภาษณ์  ถาม-ตอบ

คู่มือการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  คู่มือบริหารจัดการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   คู่มือการจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   รายงานสรุปสภาวะของประเทศ   ห้องสมุดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กรอบยุทธศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2554-2558

สารสนเทศ สสจ.บุรีรัมย์

เชคเมล์หน่วยงานPROVISFTPความครอบคลุมสิทธิคัดกรองภาวะซึมเศร้าการจัดการสิทธิว่างบนเวบบันทึกข้อมูลผู้พิการนครชัยบุรินทร์

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชม

161044
วันนี้วันนี้54
เมื่อวานเมื่อวาน59
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้302
เดือนนี้เดือนนี้1705
ทั้งหมดทั้งหมด161044

พยากรณ์อากาศ

แนวปฏิบัติในการบริการผู้สูงอายุ

แนวทางสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ

แนวทางการดูแลสุขภาพวัยรุ่น

แนวทางการดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

Free business joomla templates