สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2556 กับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

ปี พ.ศ.
 ม.ค.  ก.พ. มี.ค.
 เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. รวม
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
2551  0 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
16.71
2552  0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
5
83.57
2553  0
0
1
0
1
1
0
1
3
1
0
0
8
133.71
2554  0 0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
16.82
2555  0 0
0
0
0
6
3
1
0
0
0
0
10
167.81
Medianline(51-55)  0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
16.78
2556  0 0
                    0
 
Bassline(51-55)  0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Targetline56 ลดลง20%  0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
13.37

 

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ปี 2556 เปรียบเทียบกับ 5 ปีย้อนหลัง

รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

จำนวน(ราย)

 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  5 ปีย้อนหลัง

รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ที่มา:ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอพลับพลาชัย

Free business joomla templates