สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

เปรียบเทียบข้อมูลปี 2559 กับค่ามัธยฐาน 8 ปีย้อนหลัง

ปี พ.ศ.
 ม.ค.  ก.พ. มี.ค.
 เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. รวม
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
2551  0 0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
29.91
2552  0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
5
145.94
2553  0
0
1
0
1
1
0
1
3
1
0
0
8
228.38
2554  0 0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
28.03
2555  0 0
0
0
0
6
3
1
0
0
0
0
10
275.48
2556  0 0
0
2
0
7
4
1
3
0
0
0
16
461.33
2557  0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
 26.79
2558  0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Medianline(51-58)  0 0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
99.76
2559                            
Bassline(51-58)                            
Targetline59 ลดลง20%                            

 

จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน ปี 2559 เปรียบเทียบกับ 8 ปีย้อนหลัง

รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

จำนวน(ราย)

 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  8 ปีย้อนหลัง

รพ.สต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

ที่มา:ศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอพลับพลาชัย

Free business joomla templates