โรคเบาหวานอย่างเดียว    โรคความดันโลหิตสูงอย่างเดียว    เป็นทั้งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง    โรคเรื้อรังอื่นๆ